Algemene voorwaarden - Sportschool Ockenburgh

Algemene Voorwaarden Sportschool Ockenburgh

1. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen jou en Sportschool Ockenburgh, op grond waarvan je bij ons kunt komen sporten. Als je eenmaal akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, zijn ze ook van toepassing op toekomstige lidmaatschappen bij Sportschool Ockenburgh.
 • Sportschool Ockenburgh heeft het recht om de algemene voorwaarden op enig tijdstip (eenzijdig) te wijzigen. Stel dat het daarbij gaat om een ingrijpende wijziging, staat het jou vrij om de overeenkomst op grond waarvan je bij ons kunt sporten, te ontbinden. In het geval van een wijziging in de algemene voorwaarden, zorgt Sportschool Ockenburgh er in elk geval voor dat jij kennis kan nemen van de nieuwste versie van de algemene voorwaarden en dat je deze ook kan opslaan.
 • Als wij afspraken maken nadat jij akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, en een van deze afspraken is strijdig met een bepaling uit de algemene voorwaarden, dan prevaleert onze afspraak. De bepaling uit de algemene voorwaarden wordt in dat geval terzijde geschoven.

2. Aanmelding

 • Je kunt je voor een lidmaatschap aanmelden door op locatie bij ons het inschrijfformulier in te vullen of online je aan te melden. De aanmelding is pas compleet als je ook deze algemene voorwaarden akkoord hebt getekend.
 • Als je jonger bent dan 18 jaar, kun je je alleen inschrijven met de instemming van een van je ouders.
 • Je staat in voor de juistheid van de (persoonsgegevens die je ten behoeve van de aanmelding aan ons verstrekt. Gevolgen van onjuistheden komen daarom voor jou eigen rekening en risico.
 • Het staat Sportschool Ockenburgh vrij om een aanmelding voor een lidmaatschap af te wijzen.

3. Tarief en betaling

 • Bij je aanmelding geef je aan voor welk lidmaatschap je kiest en ga je akkoord met het bijbehorende tarief.
 • Als wij het toepasselijke tarief aanpassen, zullen we jou altijd vragen om daarmee akkoord te gaan. Als jij er niet mee akkoord wil gaan, staat het je vrij om je lidmaatschap op te zeggen.
 • De betaling van het lidmaatschapsgeld vindt plaats door middel van een automatische incasso of vooruitbetaling. Bij je aanmelding geef je ons daarvoor toestemming.

4. Lidmaatschap, wijziging en opzegging

 • Het gewenste lidmaatschap wordt aangegaan voor minstens 3 maanden of voor een periode zoals op het contract is vermeld. Na het verstrijken van de contract periode wordt je lidmaatschap stilzwijgend verlengd met 1 maand.
 • Het lidmaatschap is pas na een bevestiging per mail op te zeggen. Opzeggen kan enkel na het verlopen van het abonnement dat is aangegaan. bv. een 6 maanden abonnement is na 6 maanden op te zeggen met inachtneming het opzegtermijn van 1 maand. Indien dit niet gebeurd wordt het stilzwijgend met 1 maand verlengd.
 • Sportschool Ockenburgh kan jouw lidmaatschap per direct met je opzeggen als je je tijdens het sporten misdraagt, bijvoorbeeld door buitenproportioneel veel kracht te gebruiken bij het sparren, verbaal geweld te gebruiken of ander soort gedrag te vertonen dat niet thuishoort in de veilige en sportieve omgeving die wij aan onze leden willen bieden.

5. Risico en aansprakelijkheid

 • Sportschool Ockenburgh is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan of vermissing en diefstal van jouw eigendommen die je mee neemt als je gaat sporten.
 • Je komt volledig op eigen risico bij ons sporten. Sportschool Ockenburgh is op geen enkele rechtsgrond aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel ontstaan voor, tijdens of na het sporten bij Sportschool Ockenburgh.
 • Iedere aansprakelijkheid van Sportschool Ockenburgh is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Sportschool Ockenburgh uitkeert in het voorkomende geval.

6. Huisregels

 • Bij het accepteren van de algemene voorwaarden ga je akkoord met onze huisregels, deze zijn zowel online als in de sportschool te vinden.

7. Persoonsgegevens

 • Ten behoeve van jouw lidmaatschap bij ons, verwerken wij persoonsgegevens. Het gaat dan om gegevens die jij zelf aan ons verstrekt, of door de uitvoering van onze overeenkomst(en) worden verstrekt, zoals contactgegevens en financiële gegevens.
 • Na afloop van jouw lidmaatschap bij ons, bewaren wij jouw contactgegevens (naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres) om contact te kunnen onderhouden. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar jij je daarmee akkoord.
 • Sportschool Ockenburgh stuurt haar klanten nieuwsbrieven. In iedere nieuwsbrief wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen, mocht je op enig moment geen e-mails meer van ons willen ontvangen. Dan is er een mogelijkheid onderaan de nieuwsbrief om je met een klik af te melden.

8. Toepasselijk recht bij geschillen

 • Op de algemene voorwaarden en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen met betrekking tot de algemene voorwaarden of de overeenkomst(en) die wij met elkaar sluiten en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Amsterdam worden voorgelegd.
Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Sportschool Ockenburgh